"Cookies"

Оваа веб-страна користи "Cookies" за да ви помогне да имате супериорно и порелевантно искуство во прелистувањето на веб-локацијата. Прочитај повеќе...

ДОКУМЕНТИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 • Годишен извештај за слободен пристап до информации
 • Кодекс за административни службеници
 • Правилник за внатрешна организација на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Органограм за внатрешна организација на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Список на лица вработени во Геолошки завод на Република Северна Македонија со позиција, службен e-mail и службен тел.
 • Правилник за систематизација на работните места во Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Годишен извештај на органите на државна управа за напредокот на состојбата за родова еднаквост
 • Годишен план за спречување на корупција во Геолошкиот завод на Република Северна Македонија
 • Интерна процедура за јавните набавки во Геолошкиот завод на Република Северна Македонија
 • ДОКУМЕНТИ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

 • Буџет за 2017 година за Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Годишен финансиски извештај за 2016 година
 • Завршна сметка за 2016 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2016 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2016 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2017 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2017 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2017 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2018 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2018 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2018 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2019 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2019 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2019 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2020 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2020 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2020 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2021 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2021 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2021 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2022 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2022 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2022 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2023 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2023 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2023 година за сметка број 100016189160315
 • ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

 • План за јавни набавки за 2017 година
 • План за јавни набавки за 2018 година
 • Измена на План за јавни набавки за 2019 година
 • План за јавни набавки за 2020 година
 • План за јавни набавки за 2021 година
 • План за јавни набавки за 2022 година
 • План за јавни набавки за 2023 година
 • СТРАТЕШКИ ГОДИШНИ ПЛАНОВИ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

 • Стратешки план 2018-2020 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Стратешки план 2019-2021 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Стратешки план 2020-2022 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Стратешки план 2021-2023 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2014 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2015 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2016 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2017 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2018 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2019 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2020 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2021 година
 • Годишен Извештај за работата на Геолошки завод на Република Северна Македонија за 2022 година
 • ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

 • Програма за основни геолошки истражувања за 2013 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2014 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2015 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2016 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2017 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2018 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2019 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2020 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2021 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2022 година
 • Програма за основни геолошки истражувања за 2023 година
 • ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2014 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2015 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2016 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2017 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2018 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2019 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2020 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2021 година
 • Годишен Извештај за реализација на Програмата за основни геолошки истражувања за 2022 година