Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
 


ДИРЕКТОР
Д-р Костадин Јованов
дипломиран инженер хидрогеолог
kostadin.jovanov@geol.gov.mk


    Роден во Радовиш 28.11.1964 година, оженет, родител на едно дете (син). Заврши средно Геолошко училиште во 1983 година во Пробиштип. Во период 1985-1991 година студира на Рударско геолошки факултет во Белград на департментот за хидрогеологија, а дипломира на тема од областа на рудничка хидрогеологија за рудник Бучим – Радовиш.
    Од 1992 година до 2000 година работи во Геохидропроект и Круна Дрил (фирми од поранешниот Геолошки завод-Скопје) и во приватна фирма Хидрогеолошко Биро-Скопје. Во текот на своето работење работи на истражувања и испитувања за потреби на решавање на повеќе видови на хидрогеолошки проблематики (изработка на основни хидрогеолошки карти, водоснабдевање, хидротехнички објекти-брани, минерални води и гас CO2, термоминерални води и рудничка хидрогеологија).
    Од 2000-2014 година работи во Министерството за економија во Секторот за минерални суровини во делот на законско регулирање на материјата од областа на геолошките истражувања и експлоатацијата на минералните суровини. Активен учесник е во сите законски и подзаконски решенија уредени во Законот за минерални суровини како и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот.
    Во 2003 година магистрира на Рударско геолошкиот факултет во Белград во областа на рудничката хидрогеологија на тема „Хидрогеолошки карактеристики и услови на оводнетост на јагленово наоѓалиште – Суводол, Битола“.
    Автор е на поголем број на Проекти за хидрогеолошки истражувања и Елаборати (фондовски материјал) и автор е на 20-тина публицирани трудови дома и надвор од државата воглавном од областа на хидрогеологијата. Од 21.12.2014 година е избран за директор на Геолошки завод на Република Македонија.
    На ден 24.06.2016 година станува доктор на науки. Докторската дисертација е со наслов Хидрогеоеколошки аспекти при експлоатација на јаглен во Пелагониски басен на Република Македонија и е одбранета на Универзитетот во Белград, Србија, Рударско-геолошки факултет.
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Invest in Mcedonia
Полиса за приватност
©