Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.

ОДДЕЛЕНИЈА ВО ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  • Одделение за геолошка карта и геолошки информационен систем (ГИС)
  • Одделение за геофизика и геотермија
  • Одделение за минерални суровини
  • Одделение за хидрогеологија и инженерска геологија
  • Одделение за финансиски прашања, правни прашања и општи работи
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Invest in Mcedonia
Полиса за приватност
©