Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
 
м-р Новица Столиќ
Советник за геофизички и геотермални истражувања
дипломиран инженер геолог
novica.stolic@geol.gov.mk
м-р Емил Петрушев
Советник за геолошки истражувања
дипломиран инженер геолог
emil.petrusev@geol.gov.mk
м-р Александар Буов
Советник за истражување на минерални суровини
дипломиран инженер геолог
aleksandar.buov@geol.gov.mk

Елена Камиловска
Советник за буџетска координација
дипломиран економист
elena.kamilovska@geol.gov.mk


Бота Димитрова- Ангелова
Советник за хидрогеологија и
инженерска геологија
 bota.dimitrova-angelova@geol.gov.mk
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Invest in Mcedonia
Полиса за приватност
©