"Cookies"

Оваа веб-страна користи "Cookies" за да ви помогне да имате супериорно и порелевантно искуство во прелистувањето на веб-локацијата. Прочитај повеќе...

Потребни документи при достава на Барање за користење на податоци од Геолошкиот информативен систем

Пополнет образец - Барање за користење на податоци од Геолошкиот информативен систем
Доказ за извршена уплата на надоместокот за користење на податоци од Геолошкиот информативен систем
Доказ за извршена уплата на надоместокот за Административна такса
Уплатата на надоместокот за користење на податоци од Геолошкиот информативен систем се врши на следната жиро сметка:
Назив на примачот: Буџет на Република Северна Македонија
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 100016189178712
Приходна шифра: 724174
Програма: 21
Износ:Согласно Тарифниците
Цел на дознака: Уплатата на надоместокот за користење на податоци од Геолошкиот информативен систем
Пример на пополнета уплатница по Тарифник за користење на податоци од Геолошкиот информативен систем [.pdf]
Уплатата на надоместокот за Административна такса се врши на следната жиро сметка:
Назив на примачот: Буџет на Р.С.М.
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840-(шифра на општината каде се уплатува)-03161
Приходна шифра: 722313
Програма: 00
Износ: 50,00
Цел на дознака: Административна такса
Пример на пополнета уплатница за административна такса [.pdf]
Лице за контакт:Марјан Максимов
e-mail:marjan.maksimov@geol.gov.mk
телефон за контакт:02 3201 459 | 071 269 857