"Cookies"

Оваа веб-страна користи "Cookies" за да ви помогне да имате супериорно и порелевантно искуство во прелистувањето на веб-локацијата. Прочитај повеќе...

Ревизија на проект

Барање со архивски број и потпис и печат од овластено лице (имателот на концесијата)
Проект за вршење на детални геолошки истражувања - три оригинални примероци (копија од Овластување на правното лице заверена од нотар и копија од Лиценца на авторот заверена од нотар);
Договор за концесија за детални геолошки истражувања (копија заверена од нотар)
Дозвола за детални геолошки истражувања(копија заверена од нотар)
Доказ за извршена уплата на надоместокот за вршење на стручна оцена (ревизија)
Доказ за извршена уплата на надоместокот за Административна такса
Уплатата на надоместокот за вршење на стручна оцена (ревизија) се врши на следната жиро сметка:
Назив на примачот: Буџет на Република Северна Македонија
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840-(шифра на општина на уплатувачот)-07550
Приходна шифра: 718153
Програма: 00
Износ:Согласно Тарифниците
Цел на дознака: Стручна оценка (ревизија) на геолошка документација во ГЗРМ
Пример на пополнета уплатница по Тарифник за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација [.pdf]
Уплатата на надоместокот за Административна такса се врши на следната жиро сметка:
Назив на примачот: Буџет на Р.С.М.
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840-(шифра на општината каде се уплатува)-03161
Приходна шифра: 722313
Програма: 00
Износ: 50,00
Цел на дознака: Административна такса
Пример на пополнета уплатница за административна такса [.pdf]