Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
 


Баара Науаф (contact@geol.gov.mk, 02 3201 860)– Директор на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 Датум на раѓање - 26.02.1964

Државјанство - Македонско


 Работно искуство:

 Датуми (1992-1992) - Макпрофил – Скопје;

(1992-1993) - Круна-Дрил – Скопје;
(1993-1994) - Макпрофил - Скопје;
(1998-2000) - Медитериан унион – Штип;
(2002-2005) - Геоталк – Тетово;
(2006-2017) - Геохидроинженеринг – Тетово;
08.2017 – 03.2018 - В.д. директор на Геолошки завод;
03.2018 – 03.2022 - Директор на Геолошки завод;
03.2022 – 08.2022 - В.д. директор на Геолошки завод;
08.2022 – тековно - Директор на Геолошки завод;

 Образование и обука :


Датуми (1984 - 1991) - Дипломиран инженер геолог Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Штип, Р. Македонија,Геологија

Датуми (2002 - 2004) - Магистер по технички науки Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Штип, Р. Македонија, Хидрогеологија, геолошки истражувања, геотехнички истражувања и испитувања

Датум (2011 - 2018) - Докторска дисертација Универзитет „Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Р. Македонија Проучување на Хидрогеолошките карактеристики на Скопската депресоја на потегот од Извор Рашче до Бунарите во Нерези (аспект на водоснабдување)


 Јазици: Македонски, арапски и англиски

  Проекти :

• Хидрогеолошки истражни работи и изведба на бунари за водоснабдување на населени места и индустриски објекти

• Изработка на елаборати и проекти од областа на геологија

• Физибилити студии за управување со отпад;

• Елаборати за заштита на животна средина;

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©