Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
 • Годишен извештај за слободен пристап до информации
 • кодекс за административни службеници
 • Стратешки план 2021-2023 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Стратешки план 2020-2022 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Стратешки план 2019-2021 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Правилник за внатрешна организација на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Правилник за систематизација на работните места во Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Органограм за внатрешна организација на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Список на лица вработени во Геолошки завод на Република Северна Македонија со позиција, службена електронска адреса и службен телефон
 • План за јавни набавки за 2017 година
 • Стратешки план 2018-2020 година на Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Буџет за 2017 година за Геолошки завод на Република Северна Македонија
 • Годишен финансиски извештај за 2016 година
 • Завршна сметка за 2016 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2016 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2016 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2017 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2017 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2017 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2018 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2018 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2018 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2019 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2019 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2019 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2020 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2020 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2020 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2021 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2021 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2021 година за сметка број 100016189160315
 • Завршна сметка за 2022 година за сметка број 100016189178515
 • Завршна сметка за 2022 година за сметка број 100016189178712
 • Завршна сметка за 2022 година за сметка број 100016189160315
 • План за јавни набавки за 2018 година
 • План за јавни набавки за 2019 година
 • Измена на План за јавни набавки за 2019 година
 • Годишен извештај на органите на државна управа за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите
 • План за јавни набавки за 2020 година
 • КОРИСНИ ЛИНКОВИ
  Kontakt_lica_geol
  Корона вирус
  Влада на Република Македонија
  Министерство за економија на Република Македонија
  Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
  Министерство за финансии на Република Македонија
  Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
  katastarMK
  Министерство за образование и наука на Република Македонија
  Министерство за надворешни работи на Република Македонија
  Полиса за приватност
  ©