Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
Потребни документи при достава на Барање за користење на резултати од геолошките истражувања

Уплатата на надоместокот за користење на резултати од геолошките истражувања се врши на следната жиро сметка:

Назив на примачот: Буџет на Република Северна Македонија
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 100016189178712
Приходна шифра: 724174
Програма: 21
Износ: Согласно Тарифниците
Цел на дознака: Уплата на надоместокот за користење на резултати од геолошките истражувања
Пример на пополнета уплатница по Тарифник за користење на резултати од геолошките истражувања [.pdf]

Уплатата на надоместокот за Административна такса се врши на следната жиро сметка:

Назив на примачот: Буџет на Р.М.
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840-(шифра на општината каде се уплатува)-03161
Приходна шифра: 722313
Програма: 00
Износ: 50,00
Цел на дознака: Административна такса
Пример на пополнета уплатница за административна такса [.pdf]

Лице за контакт:Тања Стрезовска
e-mail:tanja.strezovska@geol.gov.mk
телефон за контакт:02 3201 459 | 071 219 716

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©