Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.

Годишни планови за спречување на корупција во ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА Република Северна Македонија

Интерни процедури во ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА Република Северна Македонија

ГОДИШНИ ИЗЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА Република Северна МакедонијаГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

СТРАТЕШКИ ПЛАНОВИ ЗА РАБОТА НАГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

ПЛАНОВИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

ДОКУМЕНТИ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©