Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
Потребни документи при достава на Проект од детални геолошки истражувања за стручна оцена (ревизија)

  • Барање со архивски број и потпис и печат од овластено лице (имателот на концесијата)
  • Проект за вршење на детални геолошки истражувања - три оригинални примероци (копија од Овластување на правното лице заверена од нотар и копија од Лиценца на авторот заверена од нотар);
  • Договор за концесија за детални геолошки истражувања (копија заверена од нотар)
  • Дозвола за детални геолошки истражувања(копија заверена од нотар)
  • Доказ за извршена уплата на надоместокот за вршење на стручна оцена (ревизија)
  • Доказ за извршена уплата на надоместокот за Административна такса
Уплатата на надоместокот за вршење на стручна оцена (ревизија) се врши на следната жиро сметка:

Назив на примачот: Буџет на Република Северна Македонија
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840-(шифра на општина на уплатувачот)-07550
Приходна шифра: 718153
Програма: 00
Износ: Согласно Тарифникот
Цел на дознака: Стручна оценка (ревизија) на геолошка документација во ГЗРМ
Пример на пополнета уплатница по Тарифник за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација [.pdf]

Уплатата на надоместокот за Административна такса се врши на следната жиро сметка:

Назив на примачот: Буџет на Р.М.
Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840-(шифра на општината каде се уплатува)-03161
Приходна шифра: 722313
Програма: 00
Износ: 50,00
Цел на дознака: Административна такса
Пример на пополнета уплатница за административна такса [.pdf]
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©