Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.
Geoscience Information Consortium                                             United Nations Economic Commission for Europe             

Geoscience Information Consortium                                                   UNECE

EuroGeo Surveys                                                                           One Geology             

EuroGeoSurvey                                                    GDI

GDi GISData                                                                                  Геолошки завод на Грција             

GDI                                                   GeoloskiZavodGreece  

Геолошки завод на Србија                                                          Геолошки завод на Словенија             

GeoloskiZavodSSrbija                                                   GeoloskiZavodSlovenija
 

Геолошки завод на Албанија                                                          Геолошки завод на Хрватска             

GeoloskiZavodAlbanija                                                   GeoloskiZavodHrvatska
 


КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©