Skip Navigation Links
ПОЧЕТНА
ЗА НАСExpand ЗА НАС
РЕГУЛАТИВАExpand РЕГУЛАТИВА
ЈАВНИ КОНКУРСИExpand ЈАВНИ КОНКУРСИ
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТExpand ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ
СОРАБОТКАExpand СОРАБОТКА
КОНТАКТ
Skip Navigation Links.

Тарифник за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од геолошкиот информативен систем, како и за користење на резултатите од геолошките истражувања

Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошката документација и рударски проекти

ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОЛОШКИТЕ, ХИДРОГЕОЛОШКИТЕ И ГЕОТЕХНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ТЛОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Kontakt_lica_geol
Корона вирус
Влада на Република Македонија
Министерство за економија на Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
Министерство за финансии на Република Македонија
Министерство за инфоирматичко општество и администрација на Република Македонија
katastarMK
Министерство за образование и наука на Република Македонија
Министерство за надворешни работи на Република Македонија
Полиса за приватност
©