"Cookies"

Оваа веб-страна користи "Cookies" за да ви помогне да имате супериорно и порелевантно искуство во прелистувањето на веб-локацијата. Прочитај повеќе...

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за начинот на користење и оддржување на службените возила во сопственост на Геолошки завод на Република Северна Македонија
Правиник за формата, содржината и начинот на водење на катастарот на наоѓалишта и појави на минерални суровини („Службен весник на Република Северна Македонија“ 196/2018)
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Геолошкиот завод на Република Северна Македонија (Бр. 01-111/1 од 28.03.2018 година)
Правилник за формата и содржината на барањето за вршење стручна оцена (РЕВИЗИЈА) на геолошка документација(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 73/2016)
Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на согласност за вршење на научни геолошки истражувања(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 73/2016)
Правилник за содржина и начин на изработка на геолошка документација за вршење на проспекциски геолошки истражувања(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 197/2015)
Правилник за содржината на геолошката документација за вршење на детални геолошки истражувања(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 138/2007)
Правилник за содржината и начинот на изработка на геолошката документација за вршење на основни геолошки истражувања(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 138/2007)
Правилник за начинот на вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 285/2022)
Правилник за формата, содржината и начинот на водење на книгата за извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 128/2007)