"Cookies"

Оваа веб-страна користи "Cookies" за да ви помогне да имате супериорно и порелевантно искуство во прелистувањето на веб-локацијата. Прочитај повеќе...

Резултати од геолошки истражувања

Пополнет образец - Барање за користење на резултати од геолошките истражувања
Доказ за извршена уплата на надоместокот за користење на резултати од геолошките истражувања
Доказ за извршена уплата на надоместокот за Административна такса
Уплатата на надоместокот за користење на резултати од геолошките истражувања се врши на следната жиро сметка:
Назив на примачот: Буџет на Република Северна Македонија
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 100016189178712
Приходна шифра: 724174
Програма: 21
Износ:Согласно Тарифниците
Цел на дознака: Уплата на надоместокот за користење на резултати од геолошките истражувања
Пример на пополнета уплатница по Тарифник за користење на резултати од геолошките истражувања [.pdf]
Уплатата на надоместокот за Административна такса се врши на следната жиро сметка:
Назив на примачот: Буџет на Р.С.М.
Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840-(шифра на општината каде се уплатува)-03161
Приходна шифра: 722313
Програма: 00
Износ: 50,00
Цел на дознака: Административна такса
Пример на пополнета уплатница за административна такса [.pdf]
Лице за контакт:Тања Стрезовска
e-mail:tanja.strezovska@geol.gov.mk
телефон за контакт:02 3201 459 | 071 219 716