"Cookies"

Оваа веб-страна користи "Cookies" за да ви помогне да имате супериорно и порелевантно искуство во прелистувањето на веб-локацијата. Прочитај повеќе...

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОЛОШКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ, КАКО И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ....
ТАРИФНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД ВО ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОЛОШКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ...

ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РУДАРСКИ ПРОЕКТИ

ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ
ТАРИФНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ

ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОЛОШКИТЕ, ХИДРОГЕОЛОШКИТЕ И ГЕОТЕХНИЧКИТЕ ОСОБИНИ НА ТЛОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА

ТАРИФНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА (РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА...